Unregelmäßige Verben (passiv)


Home
Über mich
Photoalbum
Gàidhlig
Cymraeg
Links
Wurzel
Vergangenheit
Zukunft
Konditional
Deutsch

Primär Sekundär
Primär
Sekundär Primär Sekundär
abair
thuirteadh
tuirteadh
theirear
abrar
theirte
(theirist)
abairte
(abairist)
sagen
beir
rugadh
do rugadh
beirear
beirear
bheirte
(bheirist)
beirte
(beirist)
tragen
cluinn
chualas
cualas
cluinnear
cluinnear
chluinnte
(chluinnist)
cluinnte
(cluinnist)
hören
dèan
rinneadh
do rinneadh
nithear
dèanar
dhèante
(dhèanaist)
dèante
(dèanaist)
tun, machen
faic
chunnacas
facas
chithear faicear
chite
(chithist)
faicte
(faicist)
sehen
faigh
fhuaras
d' fhuaras
gheibhear
faighear
gheibhte
(gheibhist)
faighte
(faighist)
bekommen
ruig
ràinigeadh
do ràinigeadh ruigear
ruigear
ruigte
(ruigist)
ruigte
(ruigist)
erreichen,
ankommen
thoir
thugadh
tugadh
bheirear
toirear
bheirte
(bheirist)
toirte
(toirist)
geben

Die Passivformen der Verben rach (gehen) und thig (kommen) finden als "unpersönliche" Formen Verwendung:

Wurzel
Vergangenheit
Zukunft
Konditional
Deutsch

Primär
Sekundär
Primär
Sekundär
Primär
Sekundär

rach chaidheas deachas thèidear tèidear rachte
(deighist)
rachte
(deighist)
gehen
thig thàinigeas tàinigeas thigear tigear thigte
(thigist)
tigte
(tigist)
kommen
letzte Änderung:
16.10.2008
© 2004-08 Jessica Wirthig