Unregelmäßige Verben (aktiv)


Home
Über mich
Photoalbum
Gàidhlig
Cymraeg
Links
Wurzel
Verbalnomen
Vergangenheit
Zukunft
Konditional
Deutsch


Primär Sekundär
Primär
Sekundär
Relative
Zukunft
Primär
Sekundär

abair
ag ràdh
thuirt
tuirt
their
abair

theireadh
theirinn
theireamaid
abradh
abrainn
abramaid
sagen
beir
a' breith
rug
do rug
beiridh
beir
bheireas
bheireadh
bheirinn
bheireamaid
beireadh
beirinn
beireamaid
tragen
cluinn
a' cluinntinn
chuala
cuala
cluinnidh
cluinn
chluinneas
chluinneadh
chluinninn
chluinneamaid
cluinneadh
cluinninn
cluinneamaid
hören
dèan
a' dèanamh
rinn
do rinn

dèan

dhèanadh
dhèanainn
dhèanamaid
dèanadh
dèanainn
dèanamaid
tun, machen
faic
a' faicinn
chunnaic
faca
chì faic

chitheadh
chithinn
chitheamaid
faiceadh
faicinn
faiceamaid
sehen
faigh
a' faighinn
fhuair
d' fhuair
gheibh
faigh

gheibheadh
gheibhinn
gheibheamaid
faigheadh
faighinn
faigheamaid
bekommen
rach
a' dol
chaidh
deach
thèid tèid
rachadh
rachainn
rachamaid
rachadh
rachainn
rachamaid
gehen
ruig
a' ruigsinn
ràinig
do ràinig ruigidh
ruig
ruigeas
ruigeadh
ruiginn
ruigeamaid
ruigeadh
ruiginn
ruigeamaid
erreichen, ankommen
thig a' tighinn thàinig tàinig thig tig
thigeadh
thiginn
thigeamaid
tigeadh
tiginn
tigeamaid
kommen
thoir
a' toirt
thug
tug
bheir
toir

bheireadh
bheirinn
bheireamaid
toireadh
toirinn
toireamaid
geben
letzte Änderung:
16.10.2008
© 2004-08 Jessica Wirthig