Präpositionalpronomen


Home
Über mich
Photoalbum
Gàidhlig
Cymraeg
Links

mi
thu
e
i
sinn
sibh
iad
Deutsch
aig
agam
agad
aige
aice
againn
agaibh
aca
bei
air
orm
ort
air
oirre
oirnn
oirbh
orra
auf
ann
annam
annad
ann
innte
annainn
annaibh
annta
in
às asam
asad
às
aiste
asainn
asaibh
asta
aus
(bh)o (bh)uam
(bh)uat
(bh)uaithe
(bh)uaipe
(bh)uainn
(bh)uaibh
(bh)uapa
von, aus
de
dhìom
dhìot
dheth
dhith
dhinn
dhibh
dhiubh
von
do
dhomh
dhut
dha
dhi
dhuinn
dhuibh
dhaibh
zu, für
eadar
eadarainn
eadaraibh
eatarra
zwischen
fo fodham
fodhad
fodha
foidhpe
fodhainn
fodhaibh
fodhpa
unter
gu thugam
thugad
thuige
thuice
thugainn
thugaibh
thuca
nach
le leam
leat
leis
leatha
leinn
leibh
leotha
mit
mu umam
umad
uime
uimpe
umainn
umaibh
umpa
über
ri
rium
riut
ris
rithe
rinn
ruibh
riutha
zu
ro
romham
romhad
roimhe
roimhpe
romhainn
romhaibh
rompa
vor
tro
tromham
tromhad
troimhe
troimhpe
tromhainn
tromhaibh
tromhpa
durch
letzte Änderung:
16.10.2008
© 2004-08 Jessica Wirthig